Who Is Oksana Fedorova Dating ?

Who Is Oksana Fedorova Dating Right Now?

Oksana Fedorova is married to Andrey Borodin.

Oksana Fedorova Dating List

Philip Toft
2007-10
Ethnicity: White
Nikolay Baskov
2010
Nikolay Baskov is singer
Born: 15 October, 1976
Zodiac: Libra
Ethnicity: White
Andrey Borodin
2011
Andrey Borodin is banker
Born: 24 May, 1967
Zodiac: Gemini
Ethnicity: White

Leave Your Comment